Tokyo Sports Square

0 0评论
Tokyo Sports Square (Photo: Indiana jo / CC BY-SA 4.0)

此页面并不完整——请浏览英文页面或是联络我们以在翻译版本上注册兴趣。

信息

地址

3 Chome-8-3 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005 (地图) (路线)

电话号码

03-5320-7805

备品

 • 问询柜台
 • Combini
 • Restroom

Payment Method

 • 接受信用卡
 • Pay by cash

Accessibility

 • 无障碍进出

Tokyo Sports Square

0

0评论
 • 5 星 0
 • 4 星 0
 • 3 星 0
 • 2 星 0
 • 1 星 0

评论

关于Tokyo Sports Square的问题?

问问我们的社群

发掘附近

探索东京